POLITIK DALAM PRESFEKTIF ISLAM

hotmamanews.com – medan – Politik Islam Dalam Agama Islam, bukan masalah Ubudiyah dan Ilahiyah saja yang dibahas. Akan tetapi tentang kemaslahatn umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, dalam kajian ini salah satunya adalah Politik Islam yang dalam bahasaagamanya disebut Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah dalam koteks terjemahan diartikansebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam).
Secara bahasa Fiqh adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amalimelalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan Siyasah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan.
Sedangkan Ibn Al-Qayyim mengartikan Fiqh Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan.
Lebih jauh dari kemudharatan, serta sekalipun Rasullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah menetapkannya pula.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah adalah hukum yang mengatur  hubungan penguasa dengan rakyatnya 
Pembahasan diatas dapat diartikan bahwa Politik Islam dalam kajianIslam disebut Fiqh Siyasah. (NM)
Total Views: 2707 ,